facebook-icon

Thêm ký tự vào trước và sau giá sản phẩm trong WooCommerce

Có những lúc bạn muốn thêm những ký tự có nội dung đặc biệt vào trước hoặc sau giá sản phẩm. Những nội dung này thường là những từ ngữ mang tính kích thích, có khả năng thu hút khách hàng phải mua hàng ngay. Hoặc đôi khi nó phục vụ cho một chương trình ưu đãi nào đó.

Thêm ký tự vào trước và sau giá sản phẩm

Để có thể thêm ký tự vào giá của sản phẩm, bạn có thể dùng đoạn code sau thêm vào file function.php.

/*Add metabox to product*/
add_action( 'woocommerce_product_options_general_product_data', 'hocwp_presuffix_products' );
function hocwp_presuffix_products() {
//Add metabox prefix to product
woocommerce_wp_text_input( array(
'id' => '_product_prefix',
'label' => 'Prefix',
'description' => 'Add prefix to price. Leave blank to default.',
'desc_tip' => 'true',
) );
//Add metabox suffix to product
woocommerce_wp_text_input( array(
'id' => '_product_suffix',
'label' => 'Suffix',
'description' => 'Add suffix to price. Leave blank to default.',
'desc_tip' => 'true',
) );
}

/*Save metabox prefix and suffix*/
add_action( 'woocommerce_process_product_meta', 'hocwp_presuffix_products_save' );
function hocwp_presuffix_products_save( $post_id ) {
if ( ! empty( $_POST['_product_prefix'] ) ) {
update_post_meta( $post_id, '_product_prefix', esc_attr( $_POST['_product_prefix'] ) );
}
if ( ! empty( $_POST['_product_suffix'] ) ) {
update_post_meta( $post_id, '_product_suffix', esc_attr( $_POST['_product_suffix'] ) );
}
}

/*Add to price html*/
add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'bbloomer_price_prefix_suffix', 100, 2 );
function bbloomer_price_prefix_suffix( $price, $product ){
$prefix = get_option( 'hocwp_woocommerce_price_prefix');
$suffix = get_option( 'hocwp_woocommerce_price_suffix');

$prefix_product = get_post_meta($product->get_ID(), '_product_prefix', true);
$suffix_product = get_post_meta($product->get_ID(), '_product_suffix', true);

if($prefix_product) $prefix = $prefix_product;
if($suffix_product) $suffix = $suffix_product;

$prefix = ($prefix)?'<span class="hocwp_woocommerce_price_prefix">'.$prefix.'</span>':'';
$suffix = ($suffix)?'<span class="hocwp_woocommerce_price_suffix">'.$suffix.'</span>':'';

$price = $prefix.$price.$suffix;
return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

 

Điểm đặc biệt của đoạn code này là nó sẽ thêm hai ô nhập Prefix  Suffix vào dữ liệu sản phẩm. Do đó bạn có thể lựa chọn sản phẩm nào được thêm nội dung và sản phẩm nào thì không, và cũng có thể dùng những nội dung khác nhau.

 

add pre suf 1

z2810966047834 3197541a0cfe1fcacd18320c751e5e46

Và đây là kết quả của đoạn code trên khi hiển thị ngoài website.

add pre suf 2

Tổng kết

Thêm ký tự vào trước và sau giá của sản phẩm là một trong những cách kích thích khách hàng hành động mua sản phẩm. Chúng ta có thể làm điều này hoàn toàn dễ dàng với code php. Chúc các bạn thành công.

5/5 - (100 bình chọn)