Thay đổi vị trí của giá bán và giá khuyến mãi trong WooCommerce của wordpress

4.5
(4)

Thay đổi vị trí của giá bán và giá khuyến mãi trong WooCommerce của wordpress, thay đổi cho giá khuyến mãi đứng trước giá gốc :

Mã chèn vào funtions.php

add_filter( 'woocommerce_format_sale_price', 'invert_formatted_sale_price', 10, 3 );
function invert_formatted_sale_price( $price, $regular_price, $sale_price ) {
    return '<ins>' . ( is_numeric( $sale_price ) ? wc_price( $sale_price ) : $sale_price ) . '</ins> <del>' . ( is_numeric( $regular_price ) ? wc_price( $regular_price ) : $regular_price ) . '</del>';
}

 

The following hooked function code will display the Sale price before Regular price:

Display the Sale price before Regular price in WooCommerce

 

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Hãy bấm vào ngôi sao để đánh giá!

Đánh giá trung bình 4.5 / 5. Số phiếu bầu : 4

No votes so far! Be the first to rate this post.

btn-dangkyhocthu