facebook-icon

Dưới đây là các phông chữ của HungLan Design để người dùng tải xuống miễn phí

Here are the fonts of HungLan Design for users to download free:

 – Mã VNI for Windows: dùng cho các phông chữ bắt đầu bằng (VNI-)
    – Mã TCVN3: dùng cho các phông chữ bắt đầu bằng (.Vn)
    – Mã Bách Khoa HCM2: dùng cho các phông chữ bắt đầu bằng (Vn). Các phông chữ của chúng tôi vừa cập nhật có tên bắt đầu bằng (HL) cũng dùng bảng mã này.
    – Mã Vietware_X: dùng cho các phông chữ bắt đầu bằng (VN)
    – Mã UNICODE: dùng cho các phông chữ chính của Microsoft như Arial, Tahoma, Courier, Verdana, Garamond, Times new roman. Các máy tính sử dụng hệ điều hành Win98SE trở lên đều đã được cài sẵn các phông chữ này.

Kết quả hình ảnh cho hùng lân design

Kết quả hình ảnh cho font hùng lân

Link download MediaFire: Click để download 25 font by Hung Lan

1- Vietnam Calligraphy Fonts (210 KB) – Download
2- Vietnam Brush Fonts (265 KB) – Download
3- Vietart Fonts(170 KB) – Download
4- Vietcomic Fonts (72 KB) – Download
5- Vietnam fantasy Fonts (106 KB) – Download
5/5 - (100 bình chọn)